timcheung1019842's 的頭像

一九八四友愛部101室两分鐘

鼎你之L, UGL.Y 醜陋事件簿

一個Word檔案,揭發了梁振英及特首辦,近年最嚴重的干預立法會風波。 【http://bit.ly/2pOBL8J

UGL委員會「文件門」醜聞  

眾新聞

特首梁振英真係好忙碌!《眾新聞》翻查特首公務行程和UGL專責委員會文件記錄,顯示梁振英是在4月21日晚上10時半修訂文件,當日他剛結束大灣區考察之旅,從珠海回到香港。 【http://bit.ly/2pIKjTz

特首辦改了什麼?UGL調查委員會文件 前後3個版本比對 【http://bit.ly/2pObd7S

特首辦修訂UGL調查文件 疑干預立法會 梁振英:擬議研究範圍非保密 【http://bit.ly/2pMmerb

泛民批周浩鼎:猶如跟疑犯夾口供 或構成串謀公職人員行為失當罪 【http://bit.ly/2pN92ly

閙人之前,麻煩你解釋清楚點解你唔公開提意見先。 【http://bit.ly/2pTMVKd

周浩鼎曾稱文件「我起草」 泛民研彈劾 【http://bit.ly/2qrAFlu

周浩鼎說梁振英的意見也是自己的意見,梁振英說修改是得到周浩鼎同意的,即是你中有我,我中有你,那還需要這位議員參加調查嗎? 【http://bit.ly/2qRbyvt

「文件門」事件上,周浩鼎所犯錯誤並非「蠢」(不知道文件檔案有 修改記錄),或「誠實」(將修改原封提交),而是嚴重混淆議員身份,客觀上變成梁振英在委員會的「隱蔽」代言人,政治上,他不應亦不可能留在委員會。 【http://bit.ly/2rmJTPS

梁振英話自己有權表達意見,但當初同樣被調查的湯顯明,代表律師就話:「一定唔會」私下接觸委員。 【http://bit.ly/2pRZKUG

梁振英當晚修改立法會文件,首先是加入《基本法》47條特首申報財產的原意,點解? 【 http://bit.ly/2qnbVwH

鼎,其實問題不在於係咪早申報,而係唔應該私下接觸梁振英... 【 http://bit.ly/2rljwJt

大家接唔接受梁振英回應? 【http://bit.ly/2rkp9r8

醜聞鬧了, 周浩鼎半句道歉也欠奉,不懂進退,梁振英辯解薄弱,愛國愛港第一大黨黨友黨魁全數隱形,為泛民打張好牌,不但可追打CY,更可追擊民建聯。 【http://bit.ly/2ri6MTH

民建聯主席李慧琼今早接受TVB訪問指,黨內事前不知道周浩鼎曾接觸梁振英,拒絕評論修改文件是否合適,只稱周浩鼎經驗不足。 【http://bit.ly/2rptB9a

民主黨林卓廷不點名說:議員如果與受調查對象接觸且沒有申報,不適合擔任委員或議員,最嚴重更可能構成串謀公職人員行為失當罪之嫌。【http://bit.ly/2pN92ly

黃國健倡解散UGL專委會 泛民斥「棄車保帥」【http://bit.ly/2qqBk8L

《眾新聞》(hkcnews.com)報道

【又指點立法會】梁振英:委員會有人泄密違守則 立會應調查 認向周浩鼎供文件 http://bit.ly/2qmKyTo

周浩鼎:為引致「公眾不好觀感」致歉 稱無違規違法 斥泛民泄密抺黑 http://bit.ly/2rbgrz7

謝偉俊:任何人不應破壞保密 與法律部商是否仍閉門 http://bit.ly/2qn3am1

梁振英、周浩鼎或涉公職人員行為失當 民主派議員赴廉署舉報 http://bit.ly/2qmVMrc

區家麟 — 失節失格的議員 肆無忌憚的特首 http://bit.ly/2rcIxKp

林彥邦 — 周浩鼎,再一次刷新了無恥的下限 http://bit.ly/2rncGmG

民主派週五動議罷免周浩鼎議員職務 http://bit.ly/2pWpkrD

【周浩鼎二號?】容海恩三月時提調查範圍建議 與梁振英修改吻合 http://bit.ly/2qukkfK

吳秋北發文保CY 轟周浩鼎無能、怠惰、愚不可及 http://bit.ly/2qvPvqV

李慧琼:事前不知CY與周接觸 蔣麗芸:周浩鼎誠信非常好 http://bit.ly/2rqdzfd

梁振英:梁繼昌無申報自己是誹謗被告 不適合留任委員會 http://bit.ly/2rqg3cJ

解散UGL委員會?主席謝偉俊:周五閉門會議可討論 最終內會決定 http://bit.ly/2qs1FDf

周浩鼎以控辯商案情類比 任建峰:無得理解 http://bit.ly/2qvL67F

黃國健倡解散專責委員會 重選委員 指梁繼昌也有利益衝突 http://bit.ly/2rq0wte

王永平:辭委員會職務僅符最低道德標準 想不到周浩鼎竟耍無賴 http://bit.ly/2qqrX9d

周浩鼎拒辭專委會職務 明報指因獲梁振英力撐:浩鼎你冇做錯 http://bit.ly/2qqmyhV

《立場新聞》報道

【DQ周浩鼎?】「香港本土」毛孟靜今日通知立法會秘書處,稱擬在下月7日的立法會會議上,動議取消周浩鼎的議員資格,動議預告獲香港眾志羅冠聰、人民力量陳志全和獨立朱凱廸聯署。  http://bit.ly/2pR3WVz

【短片】泛民斥周浩鼎失誠信操守 促辭委員會及立法會議員職務 http://bit.ly/2pQsqhv

【短片】周浩鼎自比控辯雙方討論案情 記者追問:你是陪審團,陪審團接觸被告是妨礙司法公正 http://bit.ly/2rboFqZ

【短片】陳克勤護航 信周浩鼎沒隱瞞 否則不會把電郵「原原本本撳出去」http://bit.ly/2rbvEjU

【短片】稱文件向來公開 周浩鼎斥泛民委員抹黑 對泛民涉泄閉門會議內容感遺憾 http://bit.ly/2rbgRpr

【短片】周浩鼎稱敏感度不足 就公眾觀感致歉 強調絕無收受利益 http://bit.ly/2rbgefz

【稱文件向來公開 周浩鼎斥泛民委員抹黑 對泛民涉泄閉門會議內容感遺憾】 http://bit.ly/2rbcQBl

【質疑公職人員行為失當 民主黨廉署舉報梁振英周浩鼎】 http://bit.ly/2rbk1cz

【4泛民委員促會議公開進行 林卓廷指周浩鼎屢稱自行草擬 批不適合當議員】 http://bit.ly/2rbgET7

【梁振英認修改文件交周浩鼎 不介意公開 但應查有人違保密協議 】 http://bit.ly/2pPpzWi

【立會UGL調查文件 特首辦曾修訂 周浩鼎提交 梁﹕受查者有權表達看法】 http://bit.ly/2qpnwt3

【任建峰:修訂引導調查 湯家驊:無甚特別】 http://bit.ly/2pOJ15l

【新聞背後:立會職員揭發 委員多看紙本未察】 http://bit.ly/2pQHNpC

【泛民今廉署舉報 促周浩鼎退出委員會】 http://bit.ly/2qlGvWU

【建制派委員封口 稱梁無就調查接觸】 http://bit.ly/2qplSYz

【話你知:修改痕迹移除 亦可追蹤】 http://bit.ly/2qlAPN3

《明報》報道

梁特!今次要多幾多個鼎同幾多隻腳先夠撐住你?#鼎 【A1頭條】認修改調查UGL範圍 689反促立會查洩密 http://bit.ly/2qoiDC2

鼎級邏輯 btw, 其實係邊個唔小心洩密先? #UGL醜聞 【周浩鼎為「處理不周全」致歉 學689反咬泛民】 http://bit.ly/2pQ1i2m

【UGL醜聞】與特首辦打龍通?阿鼎認CY主動接觸 改委員會研究範圍 http://bit.ly/2qHJquM

【4泛民議員聯署 要求周浩鼎辭去委員職務】 http://bit.ly/2rl2wDW

【會議閉門改公開?謝偉俊:會與秘書處研究】 http://bit.ly/2rkZYpu

【梁特親認干預 辯稱為令調查更全面】 http://bit.ly/2rkHW6C

【修改為調查更全面?實情改字眼對689更有利】 http://bit.ly/2pPzaMX

【689再反咬!批梁繼昌有偏見失公允 冇申報利益衝突】 http://bit.ly/2pTinbK

【泛民擬彈劾周浩鼎 料建制派將護航】 http://bit.ly/2rpGBLE

【傻鼎鼎唔辭職有原因 皆因梁特禿鷹上身?】 http://bit.ly/2rdwmgk

【周浩鼎「潛水」半日終現身】 http://bit.ly/2pT27HG

【王永平轟阿鼎無賴 建制派顛倒是非將付代價】 http://bit.ly/2qPddBx

【阿鼎被要求退出 楊岳橋:警察都唔會畀個賊教點做】 http://bit.ly/2pOfJDp ←短片

【林卓廷指若被干預而不申報或屬公職人員行為失當】 http://bit.ly/2rhqejD ←短片

【與特首辦打龍通?阿鼎認CY主動接觸 改委員會研究範圍】 http://bit.ly/2qjBdLG ←短片

【涉干預立會調查 梁特:被調查對象有權表達意見】 http://bit.ly/2qIGw8Q ←短片

《蘋果日報》報道

繼毛孟靜、朱凱廸、羅冠聰及陳志全昨日去信內務委員會主席李慧琼,聯署動議譴責周浩鼎後,民主派會議今午經商討後,亦計劃按《議事規則》第49B(1A)條,動議譴責周浩鼎,料最快6月7日在立法會會議上討論。 不過,動議須獲得在席議員三分之二多數票方可通過。 http://bit.ly/2pVCB3L

【特首干預風波無私顯見私(社評)】bit.ly/2qtRxrV

周浩鼎就處理UGL事件致歉 稱做法符合法規 http://bit.ly/2qrp4CQ

【UGL調查門 多個疑團未解】bit.ly/2roLAM0

【「CY針」甩皮甩骨衰懶惰 (金箴 / 金針集)】 http://bit.ly/2pT3mGW

【豬一樣的隊友(林日彥|堅.離地城)】http://bit.ly/2rkNxch

《信報》

一個字,離譜!http://bit.ly/2pWnNlx

【拆局】黃國健倡解散UGL委員會三大盤算 泛民:轉移視線 】「一石N鳥」嘅如意算盤,究竟打唔打得響? http://bit.ly/2qsfG3M

【梁振英UGL案】 民建聯對周浩鼎去留分歧 撐唔撐鼎好難答 http://bit.ly/2qqTvLq

黃國健倡解散委員會重選但無人和應 周五再開會 http://bit.ly/2pV7Uf2

修訂對梁未必着數 湯家驊:周浩鼎應辭職務 http://bit.ly/2qpV6kl

干預事件觸動北京 憂七一前添煩添亂 http://bit.ly/2qnzqW6

周浩鼎解畫被批語言偽術 四大妙論邊樣最離譜? http://bit.ly/2pSvCsh

周浩鼎致歉 稱無講大話亦無利益衝突 http://bit.ly/2pFa6vZ

【另類冷知識】點解梁振英揀周浩鼎代改文件?原來有段淵源…… http://bit.ly/2qqilsO

《香港01新聞》

【鼎太瘋】http://bit.ly/2pSERcI

【梁振英錯 周浩鼎更錯】http://bit.ly/2qqk3fJ

【有權提意見 否認隱瞞】http://bit.ly/2qpUKuB

《am730》

鼎,係咪真係agreed facts咋?https://www.inmediahk.net/node/1049453

干預UGL調查 梁振英如何混淆立法會調查範圍? https://www.inmediahk.net/node/1049436

【干預立法會】梁振英反批議員違保密協議公開會議內容 https://www.inmediahk.net/node/1049438

豬一般的隊友 https://www.inmediahk.net/node/1049443

《香港獨立媒體網》

所有評論

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:29

狼英UGL究竟驚咩 由文件法例逐點拆解 https://youtu.be/4aB0vj9YX-c

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:33

高達順風耳 (第1節) 689修改周浩鼎立法會查UGL嘅文件 / 周浩鼎漸露猙獰嘅嘴臉,必須辭去調查委員會主席 https://youtu.be/r4TcRp__3DE

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:34

慧玲爆689幫鼎鼎改UGL研究範圍係邊個揭發,估唔到佢都幾公正!再逐字拆解修改地方,睇下689最驚查啲乜!【左右大局】https://youtu.be/2lk6aFz6Lgg

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:35

【閪英UGL】秘書處揭發 賓周鼎特首辦打籠通 此地無銀 與狼英串謀瞞騙公眾修改文件研究範圍 https://youtu.be/egYTHegj0PA

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:36

毛孟靜擬動議譴責周浩鼎 黃碧雲斥周是「二五仔」、「無間道」!【泛民議員回應特首辦疑干預立會調查梁振英UGL事件】https://youtu.be/l0o61Bj6ATw

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:37

狼英搞出「浩鼎門」,證明唐唐之前講嘅嘢係堅㗎! https://youtu.be/NV6amB7HIdA

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:39

梁振英修改UGL調查文件 周浩鼎出賣委員會誠信破產〈蕭若元:最新蕭析〉https://youtu.be/hupMi-cA18Y

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:40

UGL事件要調查基本法?傳周浩鼎有意跣689一鑊〈國情揭露〉https://youtu.be/CuZKf65DTNM

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:42

劉細良、徐少驊: 鼎!689條契弟https://youtu.be/kb5kGLizB-M

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:44

狼英何必偏偏選中「鼎」?三大原因逐個秤! 852郵報 https://youtu.be/TEDShuDn7_g

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:45

狼英「浩鼎門」誇談「權利論」,原來係有張曉明撐硬佢! https://youtu.be/OgmUH3H5NSM 852郵報

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:47

852郵報 「浩鼎門」大龍鳳,梁振英最犯駁嘅台詞係https://youtu.be/eReKk08U-M4

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:48

謝偉俊:保密守則已遭破壞 拒回應周浩鼎涉行為失當 https://youtu.be/rzlxwhHvGR4

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:49

泛民委員批周浩鼎應辭任立會議員 梁振英追究資料被披露屬「惡人先告狀」 https://youtu.be/_b0ik54x-jo

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:51

周浩鼎怯咗689?就算卸任689地位都穩如泰山?【風波裏的茶杯】https://youtu.be/-CpXUlI3T1Q

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:53

慧玲鬧爆689鼎鼎語言僞術為「打龍通」解話,仲爆料建制派鬼打鬼、689搵鼎鼎幫手唔搵西環契仔女前因後果!【左右大局】https://youtu.be/66s96VxaHDE

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:55

干預UGL調查: 狼英豬隊友。周浩鼎點解仲可以咁厚面皮? 吳志森「森直口快」https://youtu.be/XmAExyptv3s

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:57

干預UGL調查:賊喊捉賊。狼英邏輯的四大謬誤 吳志森「森直口快」https://youtu.be/x1JAPug9XLE

timcheung1019842 - 2017年05月17日 09:59

干預UGL調查:狼英搵個豬隊友。周浩鼎出盡洋相要搵窿捐 吳志森「森直口快」https://youtu.be/5TiEciuQ5-Q

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:02

【UGL打龍通事件】楊岳橋、林卓廷、尹兆堅見記者回應周浩鼎https://youtu.be/vKOxn0GMxrw

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:04

【梁震英干預UGL事件調查】民主黨廉署舉報梁振英行為失當/ 【梁振英承認修改調查範圍後交予周浩鼎 】https://youtu.be/l27hqGZW-hs

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:13

【民主派立法會議員見記者】交代梁震英指示調查委員會就收受5000萬UGL事件報告!https://youtu.be/OJeiK8xSsnI

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:27

【梁振英出席行會前見記者】解答自行更改調查UGL事件報告https://youtu.be/hTZqqaaAsJw

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:34

777上身自爆畀特首辦改文件 全盛時期嘅周浩鼎有幾奮力護主? https://youtu.be/PmghdZ1dABw
Ho wing kwong

有個強姦犯對落簿個呀Sir講:

" 呀Sir, 你要儘快寫好份Statement同埋要寫得範圍大一D, 我只係提議改少少地方啫,【1】 不好查個女仔係味自願 【2】 唔好查佢有冇俾我迷暈 【3】 唔好查精液嘅DNA 【4】 唔好查佢被毆打嘅傷勢 【5】 最好話個女仔智障,不誠實..
"重有冇呀???..."
"...最好,最好話係經廣泛而深入嘅調查後,查實証據不足,不予起訴放人啦...你懂的!!!!!!!"

奸人能否得懲,天理能顯彰,下回再續.........

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:39

【UGL醜聞】改完稿689有乜SO?罷免鼎鼎好唔好https://youtu.be/jFp2JW39oVA

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:42

莫乃光 :天网恢恢 电脑不漏 一定追查梁振英UGL事件 https://youtu.be/fQXW7sgXiS8

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:53

【改文件風波】周浩鼎認政治敏感不足 向公眾致歉 bit.ly/2qPd7do 民建聯立法會議員、UGL專責調查委員會副主席 #周浩鼎,被發現提交經由特首 #梁振英 修改的文件至委員會。 周浩鼎昨天就事件導致公眾觀感不佳致歉,但強調無隱瞞任何事情或觸犯議事規則,反指泛民議員 #洩密 及抹黑他,亦無表明會否退出委員會。據聞周浩鼎原本打算退出專責委員會,但為免予人承認做錯觀感而未有退下來。 中大政治與行政學系副教授馬嶽指出,事件有如「#警察同個犯通水,由個犯話番畀警察知應該點調查佢」,即使周浩鼎退出委員會,另覓黨友加入,委員會 #公信力 已被破壞,亦予人感覺民建聯是梁振英的內應,料屆時民建聯委員發言都會被質疑是裏應外合,是代表梁振英發言。 【改文件風波】梁振英稱主動找周「商量」 bit.ly/2pStbH4 #信報 #今日信報 #UGL專責調查 #鼎 #修改文件 #無觸犯議事規則 -----https://www.fr-ca.c.facebook.com/hongkongeconomicjournal/photos/a.141543...

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:58

周浩鼎認為自己「沒有收受利益」,加上「事件就好似Prosecution同defense都要傾好agreed facts」,究竟佢講緊乜?佢係「律師」?

法夢

〈豬一般的隊友〉— 費特
https://www.inmediahk.net/node/1049443

timcheung1019842 - 2017年05月17日 10:59

周浩鼎下畫在陳克勤陪同下見記者,話從來無隱瞞,陳克勤仲妙,話如果鼎鼎想隱瞞,就不會將原 Word 檔傳俾立法會秘書處……
〈【干預立法會】梁振英反批議員違保密協議公開會議內容〉— #獨媒報導
https://www.inmediahk.net/node/1049438

timcheung1019842 - 2017年05月17日 11:01

鼎,係咪真係agreed facts咋?https://www.inmediahk.net/node/1049453

timcheung1019842 - 2017年05月17日 11:15

森哥Q爺妙計:一於以人民的名義向最高檢舉報國家領導人梁振英,71上街要求中央嚴肅處理(風波裏的茶杯 https://youtu.be/80hx5FVOPH8

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:40

梁振英錯 周浩鼎更錯 – 指點天下: 王永平 – am730https://newshongkong.wordpress.com/2017/05/17/%e6%a2%81%e6%8c%af%e8%8b%b...

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:41

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:42

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:43

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:50

timcheung1019842 - 2017年05月17日 14:53

應該DQ周浩鼎這議員敗類 – 盧峯 | 蘋果日報https://newshongkong.wordpress.com/2017/05/17/%e6%87%89%e8%a9%b2dq%e5%91...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:17

【浩鼎門】吳秋北發文保CY 轟周浩鼎無能、怠惰、愚不可及https://thestandnews.com/politics/%E6%B5%A9%E9%BC%8E%E9%96%80-%E5%90%B3%...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:17

周浩鼎二號?】容海恩三月時提調查範圍建議 與梁振英修改吻https://thestandnews.com/politics/%E5%91%A8%E6%B5%A9%E9%BC%8E%E4%BA%8C%E...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:18

干預立會查UGL 梁振英刪減了什麼? 增加了什麼?https://thestandnews.com/politics/%E5%B9%B2%E9%A0%90%E7%AB%8B%E6%9C%83%E...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:19

周浩鼎以控辯商案情類比 任建峰:無得理解https://thestandnews.com/politics/%E5%91%A8%E6%B5%A9%E9%BC%8E%E4%BB%A5%E...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:20

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:32

香港01引消息 「浩鼎門」觸動北京神經 憂損七一領導人訪港氣氛https://thestandnews.com/politics/%E9%A6%99%E6%B8%AF01%E5%BC%95%E6%B6%88...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:42

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:43

梁振英 啲仆街招數真係無最無恥,只有更無恥https://martinoei.com/article/14494/%e6%a2%81%e6%8c%af%e8%8b%b1-%e5%95%b...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 01:53

【教學】了解 MS Word「追蹤修訂」功能! 修改記錄完全消失沒難度?學返一招半式,第日就唔駛出醜啦,鼎! http://ezone.ulifestyle.com.hk/article/1810884

timcheung1019842 - 2017年05月18日 02:09

接受調查人士可以指示調查者點樣去查,真正做到 WeConnect
短片:立會查UGL事件】周浩鼎提交文件 電腦留痕顯示修訂者為特首辦 爆「干涉」疑雲 (13:06) - See more at: https://m.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20170515/s00001/149...
https://www.facebook.com/FrontlineTechWorkersConcernGroup/?hc_ref=PAGES_...

timcheung1019842 - 2017年05月18日 02:41

梁振英UGL案】前廉署人員斥CY修訂極不恰當 圖扭轉調查方向https://www.hk01.com/港聞/91704/-%E6%A2%81%E6%8C%AF%E8%8B%B1UGL%E6%A1%88-%E5%89%8D%E5%BB%89%E7%BD%B2%E4%BA%BA%E5%93%A1%E6%96%A5CY%E4%BF%AE%E8%A8%82%E6%A5%B5%E4%B8%8D%E6%81%B0%E7%95%B6-%E5%9C%96%E6%89%AD%E8%BD%89%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E6%96%B9%E5%90%91

timcheung1019842 - 2017年05月18日 03:00

鼎!佢果然係「一級智將」!

// 立法會調查特首梁振英UGL事件的專責委員會,今早(15日)召開閉門會議,據了解,會上披露,立法會秘書處發現民建聯議員周浩鼎向委員會提交的文件中,修改者名字竟顯示為「CEO_CE」(即特首辦),引起特首辦干涉立會調查疑雲。有委員要求周浩鼎辭去委員職務,建制派則力保周浩鼎。//
"咁話人,人地陣間又喊架啦!"
https://www.hk01.com/sns/article/91093
https://www.facebook.com/I.am.Mudwater/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/HongKongerSecrets/

timcheung1019842 - 2017年05月20日 12:40

【UGL風波】被問到今次事件是否「因新人而起的問題」,同是「議會新丁」的容海恩在《自由風自由Phone》表示,「都可能係新人嘅問題,因為之前未處理過(類似事件),未做過專責委員會。」
即聽容海恩點講:http://app3.rthk.hk/special/pau/article.php?aid=2442
https://www.facebook.com/rthkpau/

timcheung1019842 - 2017年05月22日 15:03

調查範圍修訂????根本係大辯陳屎喎!!!!!

https://thestandnews.com/politics/調查範圍修訂-根本係自辯陳詞喎/

 

timcheung1019842 - 2017年05月22日 15:04

timcheung1019842 - 2017年05月23日 08:02

《星島晚報‧生活圈》人海百態(1967年5月18日)
謠言止於智者(下) /萬人傑

 香港銀行潮鬧得最厲害的時候,謠言滿天飛,每家華資銀行(除了左派的)幾乎都成爲謠言的目標,不是說這家不穩;便說那家關門,弄到人心惶惶,爭相提款。

 銀行被謠言打垮是最容易的,相信任何一家銀行,如果所有存戶一齊提款,沒有可以支撐得來而不倒閉的。種種謠言的傳播,把許多華資銀行弄得無可如何,自動套上枷鎖。謠言的可怕,可見一班。

 九龍騷動未已中,照例又有許多惡毒謠言傳播。當天午間,我家裡的人都接到幾次電話,朋友「好意」提供:「儲點水,買定洋燭,糴米買罐頭罷!」

 他們不知從什麼地方聽來的消息,水電要停止供應了。在這動盪局面中,豈能不多貯些糧食?轉瞬間,謠言傳遍港九每一角落,卽使心存懷疑的人,也寧信其有,勿信其無,致造成一片搶購之風,我對門一家小士多,罐頭全部賣空;米店不送貨,顧客自携,且關上大門,每次只許一個人進去;買燃料的更多;在騷動不賣火水,提防暴民利用去縱火,這是應該的。

 謠言造成人們的緊張行動;人們的緊張行動又加強了謠言的傳播。在那天,使得人們無法安心,政府的闢謠,仍不爲頭腦簡單的人盡信,爲了大家儲水,弄到水壓不够,許多地區出現缺水情形,更使他們認為謠言可信。

 明眼人可以清楚的看出,播放謠言的人,目的要把社會秩序弄到紊亂。大家相信謠言,忙着儲水買糧,秩序將會大亂,逆不定由此多製造幾個新蒲崗的局面,則播放謠言的人達到目的了。

 要是每個人聽到謠言,肯冷靜想一想,會知道謠言有許多漏洞。比方說,停止供水供電,受影响的,連這些搞事的人也在內,他們不見得不喝水不用電而可生活,除非馬上跑回大陸,否則也要和香港一般市民過着同樣的生活,豈不正中了毛語錄「用石頭砸自己的腳」那句話麼?[編按1]

 爲了謠言,使整個社會亂了一大陣,我無法不爲之感慨!把這些謠言告訴我的,不乏有知識的人;我想起謠言止於智者這句話,覺得香港這個社會,「智者」實在太少。

 也許因為「智者」不多,所以謠言還不絕而來,比停供水電更「離奇」的謠言,近幾天來聽了很多很多。如果相信了它,非買架專機馬上遁走不可;但我冷靜分析過,謠言終究是謠言,受愚只是一個時期,到最後終要被事實擊破。

 謠言止於智者,智者不一定指聰明的人,而是指冷靜的人。衡動的聰明人,也時時會上謠言的當。(下)

-------------

[編注1]查原句為「張伯倫必然會搬起石頭砸自己的腳」 ,毛澤東在1938年10月以這句話形容英相張伯倫對納粹德國的綏靖政策。https://www.facebook.com/wanrenjie/photos/a.1172627549471829.1073741842....

 

timcheung1019842 - 2017年09月20日 07:25

按圖可觀看過去讀者評論
香港編年史(FB)當年今日 1992年5月18日。

 
 1 person, closeup
香港編年史 Hong Kong Chronicle

香港編年史(FB)當年今日,1992年5月18日。
香港著名歌手陳百強在寓所內昏迷。18/5/1992,陳百強被發現在寓所內昏迷,隨後送往瑪麗醫院救治,送院時情況危殆經多番搶救才救回,惟要靠儀器維持生命,一星期後情況才暫趨穩定,轉往私人病房留醫,但仍然昏迷不醒。1993年10月份,已昏迷17個月的陳百強,情況再次轉趨危...

See More

 

timcheung1019842 - 2017年09月23日 12:51

周浩鼎現象:建制派奴才化

「浩鼎門」頂到而家,民建聯領導層仍然無法決定要求周浩鼎辭去委員會副主席一職,任由火燒上整個建制派,葉劉丶謝偉駿丶工聯見狀,一係沉默,一係插鼎以求切割。「浩鼎門」反映出自2003了七一遊行訂下西環治港路線後,本土建制派「奴才化」的墮落過程。建制派今天已經變成西環走狗奴才,林鄭指不要西環公然在立法會內拉票,談何容易,劉迺強公然指冇西環特區政府寸步難行!

建制派奴才化是共黨三權合作論的實現,合作論指背後由黨委做監製導演,行政丶立法丶司法台前配合,做假愚弄大眾。過去老董年代北京是間接管治,民建聯等親中派並非聽命於西環,而行政長官亦非西環走狗,廿年下來,香港變成共黨直接管治模式,控制了各級選舉人選,周浩鼎由一條蛋散坐白金升降機,去年出選超級區議會,唧走工聯老將王國興,「憑什麼?」,咪就係憑「西」字頭。

...See More

 8 people, people smiling, text

 

timcheung1019842 - 2017年10月07日 04:38

【回顧5.18尚未平反的年代 一齣電影】近月,幾乎懂得寫字的,都在寫《逆權司機》。然而,韓國這類電影,其來有自。早在未平反光州事件的1990年代,一齣《花瓣》,有紀實(瘋子的記憶),有多重隱喻……

全文:http://wp.me/p8iPwg-j5w

//透過《花瓣》,我們深刻地知道5.18為光州帶來的創傷,不是時間過了便能沖淡成歷史,而是像陰魂一樣永遠包圍著這個城市。但能夠拍出這套極有深度的光州5.18電影,在1996年時絕不簡單。回想當年雖然已是民主化後的韓國,並且由文人領袖金泳三擔當總統,但兩名牽涉到光州屠城的儈子手,全斗煥與盧泰愚也是在同年才被法院裁定為叛逆罪,判處死刑。在光州起義一事未正式完成被平反之時,《花瓣》已敢於赤裸裸地對當年下令屠城的軍人,以電影手法作出極嚴厲的判決,並且把當年那些仍被視為禁忌的血肉模糊內容,直接呈現在觀眾面前,毫不忌諱,單是這點,已肯定了《花瓣》是眾多套有關5.18電影中的經典。//

我們知道,《逆權司機》絕不是有關光州5.18民眾起義的首部韓國電影,上周曾經介紹 1999 年由韓國當代影帝薛…
PENTOY.HK
 
 

 

timcheung1019842 - 2017年10月11日 13:02

各位早晨,今日係5月18號星期四。今日部份時間有陽光,天氣都繼續唔錯呀

氣溫介乎25至29度#venuschow #周嘉儀

 1 person, smiling, standing

 

timcheung1019842 - 2017年10月17日 09:31

多謝支持,感動。

 
梁國全
May 23 · 

 · 

 

昨天與同工分享這首《時代的顛覆者》,歌曲於2014年創作,唱出了時代的世情和不少人的心聲。今天UGL事件的慌誕,仍要再唱! 仍要表達!

《極》全碟試聽: http://youtu.be/Ws0j07RlQpA 立即到 iTunes 預購及下載《極》: http://smarturl.it/ChungBrothers-Edge 或到各大數碼平台搶先聽! KKBOX: http://kkbox.fm/HA0Uhi
YOUTUBE.COM

 

timcheung1019842 - 2017年10月20日 03:24

【唔記得咗自己做過啲咩啦?】

全文:http://www.post852.com/?p=232618

民建聯立法會議員周浩鼎早前因為UGL文件醜聞,一度低調行事。不過周浩鼎今日在立法會中談及民主派拉布時,卻「七情上面」地指民主派議員不應「講一套、做一套」。

...See More

 2 people, text

 

只有登入後或登記成為會員才能發表意見

版規:

 1. 網站編輯或網站作家開題,網友可回應。回應必須貼題,請勿重覆;勿發表誹謗,人身攻擊或不雅內容。
 2. 網站編輯有權發表或不發表網友張貼的內容。(請參閱議論守則)
 3. 開題之網友可編輯其在過去7天內發表之論題,或刪除相關回應。

查閱 FAQ

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。